Meesters in
Arbeidsrecht
En Strafrecht

Algemene voorwaarden

1. Corbeek Frijns Advocaten is een advocatenmaatschap van de natuurlijke personen mr. D.R. Corbeek en mr. R.A.C. Frijns.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aangegaan tussen opdrachtgever en Corbeek Frijns Advocaten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst van opdracht schriftelijk anderszins is overeengekomen. De werking van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

3. De opdracht kan mondeling of schriftelijk worden gegeven en wordt door Corbeek Frijns Advocaten schriftelijk bevestigd. Deze algemene voorwaarden zijn ook op alle opvolgende opdrachten van toepassing.

4. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle bij Corbeek Frijns Advocaten werkzame personen en alle door Corbeek Frijns Advocaten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

5. Alle aansprakelijkheid voor door Corbeek Frijns Advocaten ingeschakelde derden wordt uitgesloten. In ieder geval aanvaardt de opdrachtgever de bij de inschakeling van deze derden door hen bedongen beperking van de aansprakelijkheid. De opdrachtgever vrijwaart Corbeek Frijns Advocaten voor eventuele aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de opdracht.

6. Corbeek Frijns Advocaten heeft het recht maandelijks de in de voorgaande periode verrichte werkzaamheden, gebaseerd op het uurtarief vermenigvuldigd met de bestede tijd (berekend in eenheden van 6 minuten), te factureren.

7. De door Corbeek Frijns Advocaten op te maken declaratie is opgebouwd uit het honorarium (zie onder 6), kantoorkosten, eventuele verschotten en eventuele reiskosten alsmede de omzetbelasting (BTW).

8. De door Corbeek Frijns Advocaten in rekening te brengen “verschotten” bestaan uit de door derden aan Corbeek Frijns Advocaten in rekening te brengen kosten, zoals griffierechten, deurwaarderskosten, leges etc. De verschotten worden integraal aan de opdrachtgever doorbelast. Onder “kantoorkosten” wordt begrepen porti, telefoon, fax, fotokopieën etc. Corbeek Frijns Advocaten brengt voor deze kosten een vast percentage van 6% van het honorarium in rekening.

9. Corbeek Frijns Advocaten heeft het recht op elk gewenst moment een voorschot in rekening te brengen, waarvan de betaling onverwijld door de opdrachtgever dient te worden voldaan.

10. Corbeek Frijns Advocaten is gerechtigd alle door derden in rekening gebrachte kosten, zoals griffierechten, deurwaarderskosten, etc. bij wijze van een voorschot, danwel op elk moment tussentijds, in rekening te brengen.

11. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan op het daarop vermelde bankrekeningnummer o.v.v. factuur- en dossiernummer. Betalingen op andere bankrekeningnummers en/of zonder betalingskenmerk worden niet als betaling aangemerkt.

12. De opdrachtgever verklaart zich ermee akkoord, dat indien voor hem een toevoeging wordt aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand (RvR), de RvR ter uitvoering van haar wettelijke taak, informatie over de opdrachtgever (en diens partner) opvraagt bij overheidsdiensten, zoals de gemeentelijke basisadministratie en de belastingdienst.

13. Indien de opdrachtgever Corbeek Frijns Advocaten niet voldoende in de gelegenheid stelt een toevoeging bij de RvR aan te vragen of daartoe vereiste informatie of bescheiden niet aanlevert, wordt de opdracht geacht te zijn verstrekt op betalende basis met het standaard uurtarief dat op dat moment geldig is.

14. Corbeek Frijns Advocaten heeft het recht ten behoeve van de opdrachtgever op het rekeningnummer van de Stichting Beheer Derdengelden Corbeek Frijns Advocaten ontvangen gelden ten behoeve van de opdrachtgever te verrekenen met de openstaande facturen alsmede de nog naar verwachting uit hoofde van de opdracht aan de opdrachtgever te factureren bedragen.

15. Bij niet of een niet tijdige of volledige betaling van de facturen raakt de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Corbeek Frijns Advocaten, zonder nadere ingebrekestelling, gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten en opgeschort te houden, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

16. Na ommekomst van de betalingstermijn op de factuur is de opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

17. Corbeek Frijns Advocaten is gerechtigd tussentijds haar tarieven te verhogen, welke op voorhand schriftelijk aan de opdrachtgever wordt aangekondigd, en welke wordt geacht te zijn aanvaard en daarmee van toepassing te zijn geworden op alle verstrekte opdrachten.

18. In geval van verschil van mening over de hoogte van een factuur, dient de opdrachtgever zulks binnen 14 dagen na de factuurdatum aan Corbeek Frijns Advocaten gemotiveerd en schriftelijk kenbaar te maken. In geval van verschil van mening over de inhoud van de te verrichte werkzaamheden dient de opdrachtgever zulks zo spoedig mogelijk te melden, waarna Corbeek Frijns Advocaten ernaar streeft in een gesprek met de opdrachtgever het verschil van mening op te lossen.

19. Alle vorderingsrechten en bevoegdheden uit welke hoofde ook die de opdrachtgever jegens Corbeek Frijns Advocaten kan inroepen, vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

20. Op de rechtsverhouding tussen Corbeek Frijns Advocaten en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

21. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen Corbeek Frijns Advocaten en de opdrachtgever voortvloeien worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.