Meesters in
Arbeidsrecht
En Strafrecht

Voorgeleiding

Als de officier van justitie u na uw aanhouding en inverzekeringstelling, die in totaal maximaal drie dagen en 18 uren na uw aanhouding mag duren, nog langer van uw vrijheid wil beroven, moet er een onderzoeksrechter worden ingeschakeld. Dit heet voorgeleiden en gebeurt bij een zogenaamde rechter-commissaris. De officier van justitie kan een vordering bewaring doen en de rechter-commissaris vragen om u voor een periode van 14 dagen in bewaring te plaatsen. Dit kan natuurlijk niet zomaar.

Allereerst onderzoekt de rechter-commissaris of uw aanhouding en inverzekeringstelling rechtmatig zijn geweest. Indien de rechter-commissaris de aanhouding en inverzekeringstelling rechtmatig oordeelt, wordt de vordering inbewaringstelling behandeld. De rechter beoordeelt of een de bewaring mag en of de bewaring nodig is. Bij de vraag of de bewaring mag, moet worden beoordeeld of er sprake is van een in artikel 67 van het Wetboek van Strafvordering omschreven feiten en of er sprake is van ernstige bezwaren, een stevige verdenking. Als de rechter-commissaris deze vragen positief beantwoordt moet worden beoordeeld of de het nodig is dat de verdachte langer in hechtenis blijft, of er gronden voor voorlopige hechtenis zijn. Dit zijn vluchtgevaar, kans op herhaling, onderzoeksbelang, een maximumstraf van 12 jaar of meer op het feit waarvan de verdachte wordt verdacht en de rechtsorde is geschokt door het feit, geweld in de publieke ruimte en geweld tegen personen met een publieke taak. 

Als de rechter-commissaris één van deze gronden aanwezig acht, kan het bevel bewaring worden gegeven. Het bevel bewaring wordt niet gegeven wanneer de te verwachten op te leggen gevangenisstraf lager zal zijn dan de 14 dagen bewaring. Ten slotte kunnen er alternatieven voor de 14 dagen bewaring worden aangevoerd, zoals schorsing van de voorlopige hechtenis, een borgsom en elektronisch toezicht. U mag dan onder strikte voorwaarden uw rechtszaak in vrijheid afwachten. De rechter-commissaris boordeelt niet of u schuldig of onschuldig bent. Tegen de beslissing van de rechter-commissaris staat voor de officier van justitie hoger beroep open. De verdachte heeft deze mogelijkheid niet.

Tijdens de fase bij de rechter-commissaris is het belang van goede rechtsbijstand groot. De advocaten van ons kantoor hebben ruime ervaring in deze procedure en kunnen voor u of uw familie het verschil maken. Op de dag van de voorgeleiding krijgen wij van de rechtbank het proces-verbaal van voorgeleiding en kunnen wij een inschatting maken van de huidige stand van zaken van het onderzoek. Het dossier wordt inhoudelijk met u besproken en er wordt gekozen wat de te volgen strategie zal zijn.